Šventoji Dvasia

Maldos į Šventąją Dvasią

Sekminių sekmadienį dalinausi savo mintimis apie Šventosios Dvasios reikšmę. Šį kartą siūlau pasiskaityti įvairių autorių maldų, kuriomis jie kreipėsi į Šventąją Dvasią, prašydami jos šventumo, išminties, tvirtybės, išgydymo bei kitų jos pasireiškimų tikinčiųjų gyvenime. Šios maldos sykiu padeda pažinti ir patį Trejybės trečiąjį Asmenį, kuris taip mums reikalingas ir taip dažnai apleidžiamas bei užgesinamas.

Vieno sakinio maldą į Šventąją Dvasią

Dieve Dvãsia Guodėja,
Kuri senovėje kalbėjai per Pranašus,
O šiomis paskutinėmis dienomis prabilai per Apaštalus,
Kuri šventini Bažnyčias
Ir atskleidì Šventuosius Slėpinius,
Kuri atleidi nuodėmes,
Pamate, iš kurio visi statytojai semiasi jėgų,
Dvãsia, kuri tiri Tėvo gelmes
Ir atskleidì Sūnaus prigimtį
Skelbdamà ateitį,
Darydama stebuklùs;
Dvãsia Šventoji –
Gynėja, nereikalinga apgynimo,
Tobulintoja, nestokojanti tobulumo,
Visatos Pripildytoja, nereikalinga pripildymo,
Šventintoja, nereikalinga pašventinimo,
Dievintoja, nestinganti dieviškumo,
Laisvasis Asmeniẽ, laisvai veĩkiančioji,
Savo pačios šlovės pašlovintoji,
Savo pačios didybės išaukštintoji, –
Tu – Šviesà, šviesą skleĩdžiančioji,
Tu – aukščiausiasis Gėris ir gėrio šaltinis, –
O Viešpaties Teisumo ir Galybės Dvãsia,
Patarimo ir Supratimo Dvãsia,
Maldingumo ir pagarbios Dievo baimės Dvãsia,
Kuri darai iš mūsų savo šlovės Šventoves,
Kuri tvarkai ir veiki, kur nori,
Kurios valia įvyksta, kur reikalinga,
Kuri kiekvienam dalini savų dovanų, –
Tiesos Dvãsia, Guodėja Dvãsia, Valdove Dvãsia,
Tvirtumo Dvãsia ir pažinimo Dvãsia, –
Kuri visa tobulai atbaigì,
Kuri myli žmones ir pripildai Pranašus,
Kuri tobulini Apaštalus ir stiprini Kankinius,
Kuri įkvėpi Mokytojų mokymą,
Kuri mokai mažutėliùs,
O, gėrį kuriančioji Dvãsia Visagale, –
Dvãsia, per kurią pažįstame Tėvą,
Per kurią tikime Sūnų,
Kuri su Tėvu ir Sūnumi esi garbinama bei šlovinama,
Kuri esi víena su Tėvu,
Kuri kyli iš Tėvo prieš Sūnaus Gimimą ir Įsikūnijimą;
O Amžinoji Dvãsia,
Nei žemesnė garbè už Tėvą, nei aukštesnė už Sūnų,
Nei už Tėvą, nei už Sūnų pirmesnė, –
Nuženk ir apsigyvenk mumyse,
Apvalyk mus nuo visokio netyrumo
Ir išganyk, o Geroji, mūsų sielas.
Amen! Amen! Amen!
Nežinomo autoriaus

Meldžiant Šventosios Dvasios dovanų

I. Meldžiant išminties dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
patarimo ir supratimo Dvãsia, kuri iš savo beribio išminties lobyno apdovanojai karalius, pranašus, apaštalus ir liudytojus –
suteik mums išminties dovaną, kad, šiam pasauliui Tavo išmintį skelbdami, mes patys nepaliaujamai josios būtume vedami į išganymą.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

II. Meldžiant pažinimo dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
kuri atskleidì šventuosius slėpinius, kuri tiri Tėvo gelmes ir leidi pažinti Sūnaus prigimtį –
suteik mums pažinimo dovaną, kad su visais šventaisiais galėtume suvokti, koks yra tavo malonės „plotis ir ilgis, aukštis ir gylis“, ir pažintume visą žinojimą pranokstančią Tavo meilę.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

III. Meldžiant tikėjimo dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
kurios duotu apreiškimu tikime Sūnų ir pažįstame Tėvą –
suteik mums tikėjimo dovaną, kurios padedami nugalėtume visas netikėjimo kliūtis.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

IV. Meldžiant išgydymo dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
kuri per Kristų, apaštalus, pranašus ir tarnus gydei negalias, pikto pavergtuosius ir sužeistas širdis –
suteik mums gydymo dovanų, kad Tavo Bažnyčia galėtų skelbti naujos Kūrinijos atėjimą.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

V. Meldžiant stebuklų darymo dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
kuri per savo tarnus pranašus Mozę ir Eliją bei Viešpatį Kristų parodei savo mylimiems žmonėms įstabių išgelbėjimo ženklų –
suteik mums stebuklų darymo dovaną, kad josios lydima tavoji Bažnyčia visų pirma gydytų sužeistas širdis ir apreikštų pasauliui Tavo šlovingą visagalybę.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

VI. Meldžiant pranašystės dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
kuri senovėje kalbėjai per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prabilai per Kristų ir apaštalus pranešdama mums Gerąją Naujieną –
suteik mums pranašystės dovaną, kad praneštume pasauliui Tavo tiesą, paguodą, pamokymus ir paraginimus.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

VII. Meldžiant dvasių atpažinimo dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
Tu Šviesa šviesą skleidžianti, tiesos Dvãsia, kuri per savo pranašus, apaštalus ir mokinius skelbi tiesos žodį atskleisdama piktojo klastas –
suteik mums dvasių atpažinimo dovaną, kad apgaulingais mokslais, ženklais ir stebuklais piktasis nepajėgtų suvedžioti atpirktųjų, skirtų bendrystei vien su Tavimi.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

VIII. Meldžiant įvairių kalbų dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja –
kuri Sūnaus pažadėta Sekminių dieną įvairiausių kraštų žmonėms daugybe kalbų prabilai –
suteik mums tokią kalbų dovaną, kad mokėtume prabilti į kiekvieno žmogaus širdį ir skelbti Tavo įstabius darbus.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.

IX. Meldžiant kalbų aiškinimo dovanos

Dieve Dvãsia Guodėja, ramybės, taikingumo ir vienybės Dvãsia –
kuri tarp įvairiausių tautų savo galybe sutramdai priešiškumo ir nesusipratimų ginklus –
suteik mums kalbų aiškinimo dovaną, kad, Tavo malonės padedami, suprastume visus žmones ir atvertume jų širdis sutaikinimo Evangelijai.
To prašome Tave, kuri iš Tėvo kildama per Sūnų pašventini pasaulį. Amen.
Laimonas Nedveckas

Apie Šventąją Dvasią

Veni, creator spiritus (Ateik, Šventoji Dvasia sutvėrėja)
Šventoji Dvasia, mūsump ateik,
Nūn mūsų sielas aplankyk,
Savo malone pripildyk,
Mus nuodėmingus išgydyk.

Tave linksmintoja vadinam,
Dovaną Dievo pažįstam,
Tu sieloms pagalbą duosi
Ir pati jas paguosi.

Užžiebk šviesiai mintis mūsų,
Duok malonę žmonėms,
Kūnus mūsų sutvirtink,
Be paliovos stiprink.

Tavo septynios dovanos,
Tu – dešinysis pirštas Viešpaties mano,
Dievo žodį Tu apreiški
Ir kalbas atnaujini.

Nuo klastybių velnio gelbėk,
Savo malone mus laikyk,
Būki mūsų vedliu,
Kad nesektume nuodėmių.

Rodyk Tėvą mums danguje,
Jėzų, Jo tikrąjį Sūnų,
Ir save pačią, Dvasia Šventa,
Vienybe Dievo garbinga.

Svečiu būk sielose mūsų,
Paguoski sielvartuos mūsų,
Kad mirties nebijotume,
Linksmai sielą atiduotume.

Garbė Tėvui ir Jo Sūnui,
Jėzui Kristui, mūsų Viešpačiui,
Ir linksmintojui širdžių
Vienybei Dievo mūsų.

Amen, amen jau tarkime,
Dievą širdyje garbinkime,
Su džiaugsmu giedokim: amen,
Per amžių amžius amen.
Martynas Mažvydas, Katekizmas

2 komentarai apie “Maldos į Šventąją Dvasią

  1. Neringa

    Aciu, Giedriau…labai grazios maldos ir geras pastebejimas Siam paslaptingam Asmeniui:) Juk Dievo Karalyste ir yra Sventojoje Dvasioje. Teateinie kaip moke mus melstis Jezus ta issvajota Dvasios Karalyste:) Aciu, Giedriau, dar karta. Apsikabinimas, buckis….ir ramybes, dziaugsmo bei aisku meiles Sventojoje Dvasioje….Iki malonaus…..

    Atsakyti

Parašykite komentarą

Įrašykite savo el. pašto adresą, jei norite prisijungti prie bičiulių rato. Konfidencialu - Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas.