Įdomu: nauji Biblijos vertimai į lietuvių kalbą

Lietuvos Biblijos draugija išleido naują Evangelijos pagal Morkų vertimą, kurį parengė Ingrida Gudauskienė ir Danielius Dikevičius. Per šešis metus planuojama išleisti visą Naująjį Testamentą (NT). Ką apie šį vertimą kalba patys vertėjai galite pasiskaityti čia. Tikiuosi gauti leidimą šio vertimo ištraukas publikuoti ir savo svetainėje. Būtų labai įdomu, jeigu įsibėgėtų diskusija apie lietuviškus Biblijos vertimus, jų silpnąsias ir stipriąsias puses.

Vienas mūsų bičiulių, Virginijus Stravinskas, domisi graikų kalba, NT tekstais ir jų vertimu į gimtąją kalbą. Jis jau kuris laikas dirba prie NT vertimo, dėmesį sutelkdamas ties morfologija. Savo triūso vaisiais Virginijus nori dalintis ir siūlo biciuliams.lt svetainės lankytojams susipažinti su savo parengtu vertimu. Virginijus yra atviras pastaboms, kritiniam teksto vertinimui. Manau, kad mylintys Raštą, o ypač tie, kurie gali jį skaityti originalo kalba, mielai pasidalins savo nuomone. Aš savo pastabas jau parašiau ir jas įkelsiu atskiru įrašu, o čia pateikiu 1 Jono laiško pirmo ir antro skyrių tekstą.

PIRMASIS JONO LAIŠKAS

1:1 Kuris buvo nuo pradžios, Kurį girdėjome, Kurį savo akimis matėme, Kurį stebėjome ir mūsų rankos apčiupinėjo – apie gyvenimo Žodį mes liudijame.

1:2 Gyvenimą Dievas parodė, ir mes Jį matėme, todėl liudijame, ir skelbiame jums gyvenimą amžinąjį, kuris buvo pas Tėvą ir Jis parodė Jį mums.

1:3 Kurį mes matėme ir girdėjome, skelbiame jums, kad ir jūs turėtumėte bendrystę su mumis. O mūsų bendrystė yra su Tėvu ir su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.

1:4 Ir tai rašome jums, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas.

1:5 Ir šita yra žinia, kurią mes girdėjome iš Jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsos.

1:6 Jeigu tik mes sakytumėme, kad bendrystę turime su Juo, bet vaikščiotumėme tamsoje, mes meluojame ir nevykdome tiesos.

1:7 Gi jeigu tik šviesoje mes vaikščiotumėme, kaip Jis yra šviesoje, bendrystę mes turime vieni su kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo bet kokios nuodėmės.

1:8 Jeigu tik mes sakytumėme, kad neturime nuodėmės, mes apgauname save pačius, ir nėra mumyse tiesos.

1:9 Jeigu tik mes išpažintumėme savo nuodėmes, Jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo bet kokios neteisybės.

1:10 Jeigu tik mes sakytumėme, kad nesame nusidėję, darome Jį melagiu, ir mumyse nėra Jo žodžio.

2:1 Mano vaikeliai, jums tai rašau, kad jūs nenusidėtumėte! O jeigu tik kuris nusidėtų, mes turime Užtarėją pas Tėvą, – Jėzų Kristų, teisųjį.

2:2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, gi ne vien už mūsų, bet ir už viso pasaulio.

2:3 Ir iš to mes žinome, kad esame Jį pažinę, jeigu tik vykdytumėme Jo įsakymus.

2:4 Kas sako: „Aš esu Jį pažinęs“, bet Jo įsakymų nevykdo, tas yra melagis, ir nėra jame tiesos.

2:5 Gi kuris Jo žodį vykdytų, tame tikrai Dievo meilė yra ištobulinta, ir iš to mes atpažįstame, kad Jame esame.

2:6 Kas sako, kad Jame pasilieka, privalo ir pats taip elgtis, kaip Tas elgėsi.

2:7 Broliai, aš rašau jums ne naują įsakymą, bet seną įsakymą, kurį jūs turėjote nuo pradžios! Senas įsakymas yra žodis, kurį jūs išgirdote nuo pradžios.

2:8 Vėl aš rašau jums naują įsakymą, kuris yra tikras Jame ir jumyse, nes tamsa praeina, o tikroji šviesa jau šviečia.

2:9 Kas sako, kad jis yra šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas iki šiol yra tamsoje.

2:10 Kas myli savo brolį, tas šviesoje pasilieka, ir jame nėra jokio kliuvinio.

2:11 Gi kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje ir vaikščioja tamsoje, ir nežino kur eina, nes tamsa apakino jo akis.

2:12 Aš rašau jums, vaikeliai, nes dėl Jo vardo Dievas yra atleidęs jums nuodėmes!

2:13 Aš rašau jums, tėvai, nes jūs esate pažinę Tą, Kuris yra nuo pradžios! Aš rašau jums, jaunuoliai, nes jūs esate nugalėję Piktąjį! Aš rašau jums, vaikeliai, nes jūs esate pažinę Tėvą!

2:14 Aš parašiau jums, tėvai, nes jūs esate pažinę Tą, Kuris yra nuo pradžios! Aš parašiau jums, jaunuoliai, nes jūs esate stiprūs ir jumyse pasilieka Dievo žodis, ir jūs esate nugalėję Piktąjį!

2:15 Kad jūs nemylėtumėte pasaulio, nei tų dalykų, kurie pasaulyje. Jeigu tik kas nors myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,

2:16 nes visa, kas yra pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyrimasis pragyvenimo dalykais. Tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.

2:17 O pasaulis praeina ir jo geismas, gi kas vykdo Dievo valią, tas pasilieka per amžinybę.

2:18 Vaikeliai, tai paskutinė valanda! Ir kaip jūs išgirdote, kad ateina Antikristas, tai jau dabar yra tapę uolūs antikristai, todėl žinome, kad tai valanda paskutinė.

2:19 Jie iš mūsų išėjo, bet jie nebuvo iš mūsų. Juk jeigu jie būtų buvę iš mūsų, jie būtų pasilikę kartu su mumis. Bet taip atsitiko, kad Dievas atskleistų, jog ne visi yra iš mūsų.

2:20 O jūs turite patepimą iš Šventojo ir esate atpažinę juos visus.

2:21 Aš parašiau jums ne todėl, kad nežinote tiesos, bet todėl, kad ją žinote ir kad iš tiesos nekyla joks melas.

2:22 Kas yra melagis, jeigu ne neigiantis, kad Jėzus yra Kristus? Šitas yra antikristas, neigiantis Tėvą ir Sūnų.

2:23 Kiekvienas neigiantis Sūnų, neturi ir Tėvo.

2:24 Taigi tepasilieka jumyse tai, ką jūs išgirdote nuo pradžios. Jeigu tik tas žodis, kurį jūs išgirdote nuo pradžios, pasiliktų jumyse, tada ir jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

2:25 O šitas yra pažadas, kurį Jis Pats mums davė, – amžinasis gyvenimas.

2:26 Aš tai parašiau jums apie tuos, kurie jus klaidina.

2:27 Kai jūsų patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse, tai nereikia, kad jus kas nors mokytų, bet pats patepimas moko jus apie viską, ir jis yra tiesa, o ne melas, ir kaip jis jus išmokė, taip jūs jame ir pasilikite.

2:28 O dabar, vaikeliai, pasilikite Jame, kad, kai Dievas Jį parodys, mes turėtumėme drąsą ir nebūtumėme prieš Jį sugėdinti, kai Jis ateis!

2:29 Jeigu tik jūs žinotumėte, kad Jis yra teisus, tai žinokite, kad ir kiekvienas, vykdantis teisumą, Jo yra pagimdytas.

Iš graikų kalbos ( TEXTUS RECEPTUS STEPHANUS 1550 ) vertė Virginijus Stravinskas

5 komentarai apie “Įdomu: nauji Biblijos vertimai į lietuvių kalbą

 1. Virginijus

  Ačiū Dievui, kad Jam pdedant galėjau užbaigti NT vertimą ☺. Esu labai dėkingas tiems, kurie palaikė mane savo maldose ir drąsino mane …Ačiū jums ☺. Ačiū Giedriau ir tau, kad atvėrei savo širdį ir savo svetainę. Mane visą laiką žavi žmonės kurie iš visos širdies myli Dievo žodį. Telaimina jus visus Viešpats!

  Atsakyti
 2. Rima

  Labai gera mokėti daug kalbų ir skaityti įvairiomis kalbomis Bibliją, tačiau kiekvienas žmogus turi savo kalbą ir kultūrą, kurią geriausiai supranta. Todėl džiaugiuosi, kad yra drąsių ir pasišventusių žmonių, kurie iš naujo imasi šio nelengvo ir atsakingo NT vertimo darbo. Aš ir mano draugai esame UŽ naują gyvą lietuviško NT vertimą. Tepadeda ir tesuteika jums jėgų bei išminties Viešpats!

  Atsakyti
 3. Virginijus

  …Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą (Ps 138:2). Koks didingas ir nuostabus yra Dievo žodis! Todėl tesiunčia mums Viešpats ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet Viešpaties žodžio ☺!

  Atsakyti

Parašykite komentarą

Įrašykite savo el. pašto adresą, jei norite prisijungti prie bičiulių rato. Konfidencialu - Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas.